Rättsligt meddelande

Information om behandling av personuppgifter
(artikel 13 i den italienska personuppgiftslagen (lagdekret nr 196/2003.).

I det här avsnittet beskrivs webbplatsens hantering av webbplatsbesökarnas personuppgifter.
Informationen gäller behandling av personuppgifter, i enlighet med artikel 13 i den italienska personuppgiftslagen (lagdekret nr 196/2003) för alla användare av våra webbplatstjänster.
Informationen baseras även på rekommendation 2/2001 om vissa minimikrav för insamling av personuppgifter på internet inom
Europeiska unionen. Informationen gäller ej andra webbplatser som kan nås via våra länkar, vars innehåll Albini & Fontanot S.p.A. ej ansvarar för.

Registeransvarig

Registeransvarig för behandling av personuppgifter som gäller de identifierade eller identifierbara personer som besökt vår webbplats är Albini & Fontanot S.p.A. med huvudkontor på Via Pier Paolo Pasolini n. 6, 47853 Cerasolo Ausa, Rimini.

Behandling av data: plats och syfte

All data som samlas in i samband med våra webbtjänster behandlas på Albini & Fontanots huvudkontor och hanteras enbart av vår tekniska personal. Alla uppgifter lagras företagets dataarkiv.
Inga personuppgifter från våra webbtjänster kommer att lämnas ut eller spridas till tredje part.
Webbplatsanvändarnas personuppgifter kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten. Uppgifterna kommer ej att förmedlas till tredje part, om inte laglig skyldighet föreligger eller om det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna tillmötesgå användarens önskemål.

Typer av uppgifter som behandlas

Navigeringsrelaterade data

I samband med den normala driften av de datorsystem och programvaror som används för denna webbplats hanteras vissa personliga data, och i och med användningen av kommunikationsprotokoll på internet sker en överföring av dessa data. Det handlar om uppgifter som inte har samlats in för att förknippas med användarna men som på grund av deras natur kan, genom bearbetning och tillsammans med uppgifter som innehas av tredje part, tillåta en identifiering av användarna. I denna kategori ingår IP-adresser eller domännamnen för de datorer som används vid anslutning till webbplatsen, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tiden för begäran, vilken metod som använts vid begäran till servern, storleken på filen som erhållits i svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (lyckad förfrågan, serverfel…) och andra parametrar avseende operativsystemet och användarens datormiljö. Dessa uppgifter används endast för att få anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt. Uppgifterna raderas omedelbart efter bearbetning. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvaret vid eventuella databrott som skadar webbplatsen.

Uppgifter som användarna frivilligt lämnar ut

E-post som uttryckligt och frivilligt sänds till de e-postadresser som anges på denna webbplats medför att avsändarens e-postadress, samt de övriga personuppgifter som anges i e-postmeddelandet, kommer att användas för att besvara avsändarens förfrågningar. En översiktlig och kortfattad information kommer kontinuerligt att visas på webbsidan för respektive tjänst.

Webbkakor

Webbplatsen använder webbkakor för att lagra användarnas önskemål och för att säkerställa en navigering i linje med dessa önskemål. Webbkakorna används för att helt anonymt fastställa vilka sidor som är de mest populära på webbplatsen. De ger oss även information om de mest använda sökvägarna och information som behövs för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Det går att besöka vår webbplats även utan att samtycka till att webbkakor sparas: det räcker med att du ändrar inställningarna i din webbläsare och markera att du inte accepterar användandet av webbkakor. De flesta webbläsare accepterar webbkakor automatiskt.

Valfri uppgiftsutlämning

Med undantag av vad som anges för navigationsdata står det användaren fritt att lämna ut personuppgifter i samband med att man efterfrågar de tjänster som erbjuds av företaget. Om du väljer att inte lämna ut dessa uppgifter kan det medföra att vi inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten.

Behandlingen av data

Personuppgifterna behandlas med hjälp av automatisk databehandling, under den tid som krävs för att uppnå det syfte i vilket de samlades in.
Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av data, olaglig användning av data och obehörig åtkomst till data.

Berörda parters rättigheter

De personer som personuppgifterna avser har rätt att när som helst få bekräftelse på om uppgifter finns, om innehållet och källan. De berörda har även rätt att kontrollera att uppgifterna stämmer och att begära att de ska kompletteras, uppdateras eller korrigeras (artikel 7 i den italienska personuppgiftslagen (lagdekret nr 196/2003).
I enlighet med denna artikel har den berörde rätt att begära utplåning, anonymisering eller blockering av uppgifter som behandlats på ett sätt som står i strid med lagen, och att på legitima grunder motsätta sig behandling av dessa uppgifter.
Begäran om detta ska ställas till Enzo Fontanot, registeransvarig vid Albini & Fontanot S.p.A på ovan nämnda adress.
Denna sekretesspolicy kan komma att uppdateras vid behov

Produkternas egenskaper

Bilderna i det här dokumentet, liksom beskrivningarna och de tekniska egenskaperna, är endast vägledande och kan utsättas för ändringar utan föregående meddelande från Albini & Fontanot S.p.A. Vi rekommenderar att kontrollera produktens egenskaper på försäljningsstället.