CE-märkning

FONTANOT: GARANTIN FÖR EN VARA MÄRKT MED SYMBOLEN CE

Symbolen CE betyder att produkten uppfyller alla gällande EU-bestämmelser avseende dess konstruktion, tillverkning, utsläppande på marknaden och återvinning.
Sex av Fontanots trapptyper, som inbegriper inte mindre än 69 modeller, omfattas av ett europeiskt tekniskt godkännande och är CE-märkta. CE-märket visar att produkten uppfyller alla gällande EU-bestämmelser om utsläppande på marknaden, efter genomförd kvalitetskontroll och efter att fabrikens kontrollsystem har verifierat att produkten är lämplig för avsedd användning.
Även om det inte är obligatoriskt med en CE-märkning av trappkitten vill Fontanot ändå visa att produktens kvalitet uppfyller de allra strängaste krav som gäller enligt europeiska standarder. Fontanots CE-märkta trappor är föremål för en årlig kontroll av produktionscykeln, vilket säkerställer beständigheten när det gäller det tekniska godkännandet.

Varför ska man välja en CE-märkt produkt?
CE-märket är en etikett som visar att produkten överensstämmer med de grundläggande kraven när det gäller utsläppande på marknaden och användningen av produkten inom EU. Därför är det viktigt att din trappa bär CE -etiketten. Märkningen grundas på studier och forskning i syfte att säkerställa maximal stabilitet, hållbarhet och säkerhet hos produkten.

Hur erhåller man en CE-märkning?
Först och främst måste man kunna visa upp beräkningar och laboratorietester som visar att trappan uppfyller de grundläggande kraven i EU-lagstiftningen. Det krävs sedan ett tekniskt godkännande (ETA) som utfärdats av ett godkännandeorgan, vilket i vårt fall är det italienska institutet för byggteknik som ingår i det nationella institutet för forskning (ITC-CNR).
Detta dokument, som verifieras av samtliga berörda myndigheter i EU: solika medlemsstater, fastställer och bekräftar trapproduktens säkerhet, hållbarhet och funktionalitet.
Detta ska kompletteras med ett överensstämmelseintyg för produkten, där man försäkrar att man inför en årlig inspektion kommer att upprätthålla de krav som gäller för företagets produktionssystem. Fontanot har uppfyllt alla dessa förfaringsmässiga krav och har därmed fått tillstånd att fästa CE-märkningen på sina produkter.

Så här tyder du vår CE-märkning

CE-märkning